ثبت نام مسابقات رباتیک گالری عکس درخواست همکاری اطلاعیه ها Skip Navigation Links Skip Navigation Links صفحه اصلی
گروه آموزشی مورد نظر خود را انتخاب کنید:
گروه آموزشینام دورهنام مدرسمد ت برگزاریمبلغ شهریهتاریخ شروع دورهمرجع صادر کننده مدرک 
گروه فناوری اطلاعات وارتباطات(Licensed Penetration Tester) تست های نفوذ پذیری صدرا40ساعت4149600Securityانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتپیاده سازی سيستم مديريت امنيت داده ها (ISMS) – براساس استاندارد BS7799 و27001 صدرا52ساعت4914000Securityانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمدیریت و تحلیل مخاطرات(Risk Management Analysis) صدرا52ساعت4914000Securityانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتروش های ممیزی مدیریت امنیت اطلاعات براساس استاندارد 27001 صدرا52ساعت4914000Securityانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتنفوذ به شبکه های بی سیم و مقابله با آن (WIFI Hacking & Defense) صدرا52ساعت5401200Securityانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتDeveloping and Extending Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 with Visual Studio صدرا40ساعت3696000SH-pointانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتMicrosoft Office SharePoint Designer 2007 صدرا52ساعت4804800SH-pointانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتاینترنت و سرویسهای آن صدرا32ساعت840000Web Designانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتWeb 1(HTMLJava script , css,dw) صدرا72ساعت2864400Web Designانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتWeb 2(Fireworks ,Flash) صدرا80ساعت3259200Web Designانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتCIW صدرا224ساعت8442000Web Designانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطات Flash Programming صدرا40ساعت1764000Web Designانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطات (Adobe Integrated Runtime) Adobe Air صدرا72ساعت2998800Web Designانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطات3.0 Adobe Flex صدرا72ساعت2998800Web Designانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتAjax(Asynchronous JavaScript and XML) صدرا44ساعت2469600Web Designانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتSystems Analysis صدرا32ساعت1407672طراحی نرم افزارانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتUML& Rational Rose 2008 صدرا60ساعت2906400طراحی نرم افزارانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمبانی توسعه سیستم های نرم افزاری با متدولوژی شی گرا RUP (پیشرفته) صدرا60ساعت3444000طراحی نرم افزارانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمبانی توسعه سیستم های نرم افزاری با متدولوژی شی گرا RUP (مقدماتی) صدرا60ساعت3704400طراحی نرم افزارانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتAuto lisp صدرا52ساعت1848000فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتAutoCAD Architect صدرا32ساعت1285200فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتAutoCAD Customization صدرا24ساعت966000فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتRevit Architecture صدرا20ساعت924000فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطات(1)Mechanical Desktop صدرا52ساعت1898400فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطات(2)Mechanical Desktop صدرا32ساعت1302000فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطات(1) Solid works صدرا52ساعت2116800فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطات(2) Solid works صدرا52ساعت2209200فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطات(1)Ansys صدرا40ساعت1545600فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطات(2)Ansys صدرا40ساعت1671600فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطات(1)Unigraphics صدرا60ساعت2646000فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطات(2)Unigraphics صدرا32ساعت1411200فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطات(3)Unigraphics صدرا16ساعت924000فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطات(4)Unigraphics صدرا40ساعت1940400فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطات(5) Unigraphics صدرا16ساعت924000فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطات(6) Unigrapgics صدرا32ساعت1554000فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتCosmos صدرا52ساعت2469600فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتE-tabs & safe صدرا72ساعت3175200فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتFluent (1) صدرا40ساعت1764000فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتFluent (2) صدرا40ساعت1848000فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتMATLAB صدرا32ساعت1327200فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتMSC. ADAMS (1) صدرا40ساعت1671600فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتMSC. ADAMS (2) صدرا32ساعت1512000فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتPower Mill صدرا64ساعت2604000فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتPowerShape صدرا64ساعت2604000فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتPro/ ENGINEER صدرا80ساعت3175200فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطات تهیه فایل ماشینکاری ((APT,N-Code,G-code از سطوح سه بعدی قطعات و قالب ها به کمک نرم افزارCATIA V6R2009 صدرا48ساعت2335200فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتآنالیز استاتیک و داینامیک و مودال قطعات و مجموعه های مونتاژی به کمک نرم افزار CATIA V6R2009 صدرا40ساعت1940400فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتتلرانس های هندسی و انطباقات (Geometrical Dimensioning and Tolerating) صدرا52ساعت2520000فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتطراحي پانل گيج ( Panel Gauge) صدرا40ساعت1940400فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتطراحی سه بعدی جانمایی(layout) تجهیزات وتاسیسات به کمک نرم افزارCATIA V6R2009 صدرا32ساعت1545600فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتطراحی سه بعدی قطعات و مجموعه های مونتاژی به کمک نرم افزار CATIA V6R2009 (دوره مقدماتی روش Solid Modeling ) صدرا72ساعت2646000فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتطراحی فیکسچرها و فرامین کنترل ابعادی صدرا52ساعت2520000فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتطراحی و تحلیل مکانیزم ها با استفاده از نرم افزار Visual Nastran 4D (Working Model) صدرا40ساعت1940400فنی مهندسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمبانی مدیریت و کنترل پروژه صدرا40ساعت1411200کنترل پروژهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتMSP 2007 صدرا60ساعت2377200کنترل پروژهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتPrimavera Project Planner (P3) صدرا60ساعت2906400کنترل پروژهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتPrimavera enterprise (p6 ver7) صدرا52ساعت2604000کنترل پروژهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتPrimavera Expedition صدرا32ساعت1764000کنترل پروژهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتPert Master مدیریت ریسک و صدرا40ساعت1940400کنترل پروژهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطات مهندسي ارزش در پروژه‌ صدرا30ساعت2646000کنترل پروژهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتARENA 11.0 صدرا52ساعت1831200کنترل پروژهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتData Mining صدرا40ساعت3024000کنترل پروژهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتData Mining صدرا40ساعت3024000کنترل پروژهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتExpert Choice صدرا20ساعت974400کنترل پروژهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتLINGO صدرا52ساعت2604000کنترل پروژهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتMinitab صدرا40ساعت1587600کنترل پروژهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکنترل کیفیت آماری به کمک Minitab صدرا20ساعت924000کنترل پروژهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتShow Flow صدرا52ساعت1831200کنترل پروژهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتS-Plus 1 صدرا24ساعت949200کنترل پروژهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتS-Plus 2 صدرا24ساعت949200کنترل پروژهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتتصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) صدرا24ساعت1058400کنترل پروژهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتتئوري آمار و احتمالات مهندسي صدرا32ساعت966000کنترل پروژهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتنرم افزار آماری SPSS (پیشرفته) صدرا40ساعت1411200کنترل پروژهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتنرم افزار آماری SPSS (مقدماتی) صدرا40ساعت1411200کنترل پروژهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتاندازه گیری رضایت مشتری به کمک نرم افزار SPSS صدرا16ساعت705600کنترل پروژهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارگاه جامع مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK2008و آزمون مدیریت پروژه حرفه ایPMP صدرا50ساعت2646000کنترل پروژهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتSix Sigma Methodology صدرا52ساعت2268000کنترل پروژهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتPhotoshop cs صدرا72ساعت1890000گرافیکانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتCorel صدرا72ساعت1890000گرافیکانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتIllustrator صدرا72ساعت1960000گرافیکانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتafter effect صدرا72ساعت2730000گرافیکانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتpixology Z-Brush صدرا144ساعت5250000گرافیکانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتMAU صدرا432ساعت12950000گرافیکانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتMAU صدرا72ساعت2730000گرافیکانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتeyeon fusion صدرا72ساعت2730000گرافیکانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتMaya1 صدرا144ساعت0گرافیکانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطات نرم افزارهای تخصصی صدرا60ساعت3351600مخابراتانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطات نيرو و تاسيسات صدرا32ساعت1411200مخابراتانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتامنيت شبکه های مخابراتی صدرا60ساعت2646000مخابراتانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتآشنايی با مخابرات(پايه وسيگنالينگ و پروتکل) صدرا52ساعت2469600مخابراتانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتبهينه سازی شبکه و مديريت عملکرد صدرا60ساعت2646000مخابراتانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتتنظيم مقرارت راديويی صدرا32ساعت1906800مخابراتانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتدوره های GIS وGPSو LBSو CBC صدرا60ساعت2646000مخابراتانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتديتا صدرا60ساعت2755200مخابراتانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاترادار و سیستم های مربوط به آن صدرا60ساعت2436000مخابراتانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتراديو ماکس صدرا60ساعت3091200مخابراتانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتسرويس ارزش افزوده (VAS) صدرا52ساعت2293200مخابراتانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتسوئيچينگ مقدماتی و پيشرفته و NGN صدرا60ساعت2383200مخابراتانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتسيستم های ACCESS صدرا60ساعت1755200مخابراتانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتشبکه های هوشمند(IN) صدرا60ساعت2646000مخابراتانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکابل و فيبر نوری صدرا52ساعت2646000مخابراتانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتماهواره صدرا60ساعت2738400مخابراتانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتموبايل (شبکه مخابرات سيار) صدرا52ساعت2646000مخابراتانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمبانی معماری سازمانی صدرا20ساعت2010960معماری سازمانیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمعماری سازمانی کاربردی ( بر پايه چارچوب FEAF) صدرا32ساعت4692240معماری سازمانیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمعماری سازمانی کاربردی ( بر پايه چارچوب(DODAF صدرا35ساعت4851000معماری سازمانیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتITIL صدرا16ساعت2205000معماری سازمانیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتآموزش بنیادی چارچوب COBIT صدرا16ساعت2205000معماری سازمانیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمعماری سازمانی کاربردی ( بر پايه چارچوب(DODAF صدرا32ساعت4692240معماری سازمانیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمعماری سازمانی پيشرفته صدرا20ساعت2822400معماری سازمانیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمعماری سازمانی فشرده صدرا35ساعت4851000معماری سازمانیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتe-citizenصدرا20جلسه600000بین المللیبنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتc#صدرا15جلسه1500000زبان برنامه نویسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتe-kidsصدرا20جلسه800000کودکانبنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتNetwork+صدرا44ساعت1500000 انستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتطراحی مقدماتی صفحات وبصدرایک جلسه خصوصی200000خصوصیخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا150 ساعت2000000گواهینامهگواهینامهثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتnetwork +صدرا44ساعت2500000 انستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتASP.NETصدرا20جلسه OW,WD4000000خصوصیسازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتتعمیرات موتورهای انژکتوریصدرا810 ساعت650000مدرکگواهینامه ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتc#صدرا5 جلسه خصوصی1250000خصوصیسازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتلوله کشیصدرا48ساعت750000مدرکانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتexcel,internetصدرا46ساعت700000مدرکگواهینامه ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتطراحی صفحات وبصدرا5جلسه-خصوصی1500000خصوصیسازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتطراحی صفحات وب مقدماتیصدرا30جلسه خصوصی9000000خصوصیسازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتاینترنتصدرا3جلسه خصوصی450000خصوصیخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتاینترنتصدرا2جلسه خصوصی300000خصوصیخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتe-kidsصدرا10جلسه خصوصی1000000خصوصیخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا150ساعت2000000گواهینامهگواهینامه ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDLI-ICDLIIصدرا102ساعت1000000گواهینامهگواهینامه ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکار و فناوری پایه ششمصدرا5جلسه-خصوصی500000کودکانخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا150ساعت2500000گواهینامهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتvisual basicصدرا---0-انستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتGISصدرا60ساعت1500000گواهینامهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتارتقاء سیستم های کامپیوتریصدرا10جلسه خصوصی2500000خصوصیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتتایپ ده انگشتیصدرا2جلسه خصوصی400000خصوصیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتطراحی صفحات وبصدرا20 جلسه خصوصی5000000خصوصیخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارگر عمومی گچ کار(درجه 3)صدرا48700000گواهینامهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتe-kidsصدرا1جلسه خصوصی100000خصوصیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتبرنامه نویسی در Excel صدرا20جلسه1100000vb.exlانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتلیست گواهینامه های ایزایران در سال 91صدرامتغیر0گواهینامهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتتایپ ده انگشتیصدرا3جلسه خصوصی600000خصوصیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتارتقاء سیستم های کامپیوتریصدرا44 ساعت800000گواهینامهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتMCITP,Microsoft Server package,CCNP Voiceصدرا492ساعت2000000---انستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتاتوماسیون اداری درجه 2صدرا104ساعت20800003-42/90/2/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتبرنامه نویس PASCALصدرا120ساعت24100000-84/83/1/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتبرنامه ویس VISUAL BASICصدرا132ساعت26500000-84/80/1/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاترایانه کار درجه 2صدرا360ساعت48000003-42/27/2/5سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاترایانه کار درجه 1صدرا264ساعت38500003-42/27/1/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتبرنامه نویس Foxpro درجه 1صدرا60ساعت11900000-84/85/1/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتبرنامه ویس زبان VISUAL Cصدرا184ساعت26520000-84/78/1/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتبرناه نویس زبان visual-foxproصدرا120ساعت15340000-84/77/1/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتتعمیرکار عمومی رایانه شخصیصدرا480ساعت96500008-52/91/1/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاترایانه کار MS OUTLOOKصدرا13ساعت1690003-42/13/1/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاترایانه کار SPSS درجه 1صدرا24ساعت4800002-19/86/1/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاترایانه کار SPSS درجه 2صدرا24ساعت4800002-19/86/2/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاترایانه کار نرم افزار POWER POINTصدرا16ساعت3240001-61/34/1/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور ACCESSصدرا96ساعت19200000-84/97/1/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور EXCELصدرا70ساعت13900002-19/83/1/4سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور فتوشاپصدرا70ساعت8970001-26/56/1/4سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور PREMIEREصدرا48ساعت9700001-61/44/1/4سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور WORDصدرا70ساعت13900000-84/57/1/5سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور پیشرفته اینترتصدرا100ساعت20000003-42/97/1/4/1سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور شبکه اینترنتصدرا60ساعت11900003-42/97/1/4سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور عمومی رایانه شخصیصدرا80ساعت16000003-42/24/1/5سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتطراحی مقدماتی صفحات وبصدرا190ساعت38100001-66/43/1/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتبرنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتیصدرا240ساعت46200000-84/80/1/3/1سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکاربر بانک اطلاعاتی SQL Server , Accessصدرا180ساعت34400000-84/80/1/3/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکاربر نرم افزار اداریصدرا230ساعت44400003-42/24/1/4سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمهارت عمومی برنامه نویسیصدرا325ساعت62800000-84/80/1/3/4سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتبرنامه نویس (Delfi,VB)صدرا460ساعت88400000-84/80/1/3/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتHTMLصدرا170ساعت23700001-84/75/1/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتتوسعه دهنده ی وب با مالتی مدیاصدرا280ساعت35200000-24/89/1/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتتوسعه دهنده ی وب با PHP صدرا256ساعت32800000-24/81/1/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتطراح گرافیک رایانهصدرا200ساعت28500001-66/51/1/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتبرنامه نویس جاواصدرا108ساعت22300000-84/76/1/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتFLASHصدرا96ساعت17400001-61/46/1/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتشهروند الکترونیکصدرا77ساعت13300003-42/24/1/5/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتFreehandصدرا90ساعت17400001-62/58/1/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتCorel Drawصدرا60ساعت22300001-62/54/1/4سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتبرنامه نویس VB مقدماتیصدرا132ساعت19400000-84/80/1/3/1سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتطراحی صفحات وب مقدماتیصدرا190ساعت41300001-66/43/1/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکاربر بانک اطلاعاتی Accessصدرا180ساعت25500000-84/80/1/3/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمدیر سرویس دهنده های مایکروسافتصدرا416ساعت81100000-23/87/1/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمدیر SQL Serverصدرا304ساعت50700000-32/82/1/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمدیر ISP مراکز UNIX/LINUX ITصدرا32ساعت20200003-42/16/1/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتتکنسین تجهیزات شبکه های کوچکصدرا304ساعت40500000-42/22/1/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتاسمبل و ارتقا دهنده ی کامپیوترهای شخصیصدرا100ساعت27300003512/29سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتASP.NETصدرا100ساعت273000048/3512سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتبرنامه نویس C# WEB APPLICATION صدرا100ساعت273000048/3512سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمبانی روبوتیکصدرا136ساعت24300008-52/92/1/1/1سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتتکنسین عمومی شبکه های کامپیوتریصدرا240ساعت40500000-41/21/1/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتNetwork+صدرا15جلسه2000000net+انستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور شبکه اینترنتصدرا10جلسه3000000-84/80/1/3/1سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور شبکه اینترنتصدرا12ساعت3000000-84/80/1/3/1سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتCCNPصدرا120ساعت1200000CCNPانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور EXCELصدرا2جلسه 500000---خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتMicrosoft Word صدرا56ساعت600000WORDانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا150ساعت1800000ICDLانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتGISمقدماتیصدرا15جلسه2500000GISانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتریاضی 5جلسه خصوصی1250000 خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاترباتیکصدرا15 جلسه5000002333بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمهارت تایپ صدرا44ساعت600000تایپانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتexcel,accessصدرا-550000EXCEL,ACCESSسازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتexcel,accessصدرا-550000EXCEL,ACCESSسازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمبانی GISصدرا15جلسه1800000GISانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمهارت تایپ صدرا1جلسه2000001254خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمهارت تایپ صدرا5جلسه خصوصی1250000خصوصیخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمهارت تایپ صدرا1جلسه250000خصوصیخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتGISمقدماتیصدرا1 جلسه خصوصی2500001254خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDLصدرا10جلسه خصوصی1800000ICDLخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDLصدرا15جلسه خصوصی3000000خصوصیخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا150ساعت0ICDLدفتر آموزش و پژوهش استانداریثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتWORDصدرا7جلسه0wordدفتر آموزش و پژوهش استانداریثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکنترل پروژهصدرا10جلسه1500000MS Projectانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور EXCELصدرا10جلسه800000Excelانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتexcelصدرا10جلسه00سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتword,excel,access,power pointصدرا98ساعت1200000ICDL Iانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتExcelصدرا4جلسه0excelدفتر آموزش و پژوهش استانداریثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتPower Pointصدرا3جلسه0Power Pointدفتر آموزش و پژوهش استانداریثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتCorel Drawصدرا1جلسه خصوصی150000Corel Drawخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتGISصدرا2جلسه500000GISخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتequalصدرا30 ساعت5000001236بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتequalلوگ بوکآزاد2600006636بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتequalصدرافرهنگیان2300006666بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتequalصدراآزمون09999بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتe-kidsلوگ بوک0260000 بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتe-kidsلوگ بوک01260000 بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتe-kidsلوگ بوکفرهنگیان108000 بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتe-kidsآزمون0224000 بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتe-citizenلوگ بوکآزاد210000 بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتe-citizenلوگ بوکفرهنگیان180000 بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتe-citizenآزمون0105000 بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتاعتباریلوگ بوکآزاد180000 بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتاعتباریلوگ بوکفرهنگیان150000 بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتاعتباریآزمونیک مهارت130000 بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتلیبل advancedصدرا300 ساعت3500000 بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتلیبل advancedلوگ بوکآزاد80000 بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتلیبل advancedلوگ بوکفرهنگیان80000 بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتeucip coreصدرا130 ساعت2100000 بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتeucip coreلوگ بوکآزاد960000 بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتeucip coreلوگ بوکفرهنگیان820000 بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتexpertلوگ بوکآزاد900000 بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتexpertلوگ بوکفرهنگیان770000 بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتe-kidsآزمون02240004478بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتe-citizenآزمون01050008899بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتadvancedآزمونیک مهارت1400007789بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتAUTOCADآزمون01700009696بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتwebآزمون01400008858بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتimageآزمون01400001414بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتexpertآزمون05600007798بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتeucip coreآزمون04500002212بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتIT securitiآزمون01300004156بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکنترل پروژهآزمون01300003658بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتe-kidsآزمون103200001478بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتAUTOCADصدرا50 ساعت800000 بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتeucip coreصدرا130 ساعت2100000 بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمهارت تایپ صدرا80 ساعت800000 انستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمهارت تایپ صدرا80 ساعت800000 انستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتSPSSصدرا25جلسه1200000SPSSسازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتMS-Projectصدرا300ساعت1400000ms-projectانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتMS-Projectصدرا66 ساعت1400000 انستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمهارت تایپ صدرا2جلسه خصوصی450000typeخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاترباتیکصدرا14جلسه5000000رباتیکثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتGISصدرا10جلسه خصوصی2500000GISخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتword-access-power pointصدرا00icdl iدفتر آموزش و پژوهش استانداریثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتPHOTOSHOPصدرا20 جلسه890000 سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور WORDصدرا7 جلسه500000 سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاترایانه کار درجه 1 و 2صدرا00درجه1-درجه2انستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتExcelصدرا5 جلسه1250000 سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتExcelصدرا3جلسه خصوصی600000excelخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتMCSA صدرا220 ساعت4000000 انستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتWORDصدرا4 جلسه خصوصی1000000 سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتبرنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتیصدرا5 جلسه خصوصی17500001232سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL سطح1 صدرا48 ساعت8000006363انستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL سطح2 صدرا52 ساعت8000009663انستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL سطح3 صدرا50 ساعت8000009636انستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتc#صدرا5 جلسه خصوصی15000006585سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتPHOTOSHOPصدرا70 ساعت11661001-26/56/1/4سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور عمومی رایانه شخصیصدرا80 ساعت13351003-42/24/1/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتاتوماسیون اداری درجه 2صدرا104 ساعت17407003-42/90/2/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتبرنامه نویس PASCALصدرا120 ساعت20111000-84/83/1/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتبرنامه ویس VISUAL BASICصدرا132 ساعت22139000-84/80/1/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاترایانه کار درجه 2صدرا360 ساعت40053003-42/27/2/5سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاترایانه کار درجه 1صدرا264 ساعت32110003-42/27/1/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتبرنامه نویس Foxpro درجه 1صدرا60 ساعت9971000-84/85/1/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتبرناه نویس زبان visual-foxproصدرا120 ساعت19942000-84/77/1/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتتعمیرکار عمومی رایانه شخصیصدرا480 ساعت80444008-52/91/1/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاترایانه کار MS OUTLOOKصدرا13 ساعت2197003/42-13/1/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتe-citizenصدرا77 ساعت11160003-42/24/1/5/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتCorel Drawصدرا60 ساعت18600001-62/54/1/4سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتFreehandصدرا90 ساعت14500001-62/58/1/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتبرنامه نویس (Delfi,VB)صدرا132 ساعت16200000-84/80/1/3/1سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتطراحی امور گرافیکی با رایانهصدرا240 ساعت38800001-66/5/1/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتطراحی صفحات وب مقدماتیصدرا190 ساعت34500001-66/43/1/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکاربر بانک اطلاعاتی SQL Server , Accessصدرا180 ساعت21300000-84/80/1/3/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمدیر سرویس دهنده های مایکروسافتصدرا416 ساعت42250000-23/87/1/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمدیر SQL Serverصدرا304 ساعت42250000-32/821/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمدیر سرویس دهنده های مایکروسافتصدرا416 ساعت67600000-23/87/1/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمدیر ISP مراکز UNIX/LINUX ITصدرا32 ساعت16900003-42/16/1/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL2صدرا32 ساعت7300003-42/15/2/4سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL1صدرا98 ساعت17000003-42/15/1/4سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتتکنسین تجهیزات شبکه های کوچکصدرا304 ساعت33800000-42/22/1/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتاسمبل و ارتقا دهنده ی کامپیوترهای شخصیصدرا100 ساعت22800003512/29سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتبرنامه نویس VB مقدماتیصدرا132 ساعت16200000-84/80/1/3/1سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتطراحی صفحات وبصدرا190 ساعت3200001-66/43/1/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتبرنامه نویس ویژوال بیسیک مقدماتیصدرا240 ساعت38500000-84/80/1/3/1سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکاربر بانک اطلاعاتی SQL Server , Accessصدرا180 ساعت28700000-84/80/1/3/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکاربر نرم افزار اداریصدرا300 ساعت48200003-42/24/1/0/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمهارت عمومی برنامه نویسیصدرا325 ساعت52400000-84/80/1/3/4سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتبرنامه نویس (Delfi,VB)صدرا460 ساعت73600000-84/80/1/3/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتHTMLصدرا170 ساعت19700001-84/75/1/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتتوسعه دهنده ی وب با مالتی مدیاصدرا280 ساعت29400000-24/89/1/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتتوسعه دهنده ی وب با PHP صدرا256 ساعت27300000-24/81/1/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتطراحی امور گرافیکی با رایانهص200 ساعت23800001-66/51/1/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتبرنامه نویس جاواص108 ساعت18600000-84/76/1/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتبرنامه نویس C# WEB APPLICATION صدرا100 ساعت228000048/3512سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمبانی روبوتیکصدرا136 ساعت20300008-52/92/1/1/1سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتتکنسین عمومی شبکه های کامپیوتریص240 ساعت33800000-41/21/1/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارگر عمومی گچ کار(درجه 3)صدرا28 ساعت3700009-55/13/3/1/1سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاترایانه کار نرم افزار POWER POINTصدرا16 ساعت2700001-61/34/1/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور ACCESSصدرا96 ساعت16000000-84/97/1/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور EXCELصدرا70 ساعت11600002-19/83/1/4سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور PREMIEREصدرا48 ساعت8100001-61/44/1/4سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور WORDصدرا70 ساعت11600000-84/57/1/5سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور پیشرفته اینترتصدرا100 ساعت16700003-42/97/1/4/1سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور شبکه اینترنتصدرا60 ساعت10000003-42/97/1/4سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور عمومی رایانه شخصیصدرا80 ساعت13350003-42/24/1/5سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتAUTOCADصدرا96 ساعت16050001-62/60/1/5سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتVisual Basic (1) صدرا132 ساعت22100000-84/80/1/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتتعمیر کار تلفن همراهصدرا130 ساعت43900008-56/36/1/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتFLASHصدرا96 ساعت14500001-61/46/1/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکاربر رایانهصدرا300 ساعت48100003-42/24/1/0/3سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاترایانه کار حسابداری مالیصدرا96 ساعت16050001-10/18/1/5سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارورز نرم افزار حقوق و دستمزدصدرا48 ساعت9700001-10/17/1/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتطراح معماری داخلیصدرا728 ساعت96500000-21/25/1/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتVISUAL-Cصدرا184 ساعت41300000-84/78/1/2سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتe-kidsصدرا30جلسه600000e-kidsبنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتGISمقدماتیصدرا15جلسه1800000GISانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفتگانه صدرا150ساعت2100000هفتگانهمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتLANDصدرا5 جلسه خصوصی17500001263سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتAdobe Premierصدرا10 جلسه خصوصی3000000Adobe Premierسازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتPHP (مقدماتی) صدرا2جلسه خصوصی600000phpخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتLinux Desktop صدرا32 ساعت2000000لینوکسانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتIntroduction to Linux صدرا4030000000انستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتترفندهای اکسل در حسابداریصدرا5جلسه خصوصی0EXCELدفتر آموزش و پژوهش استانداریثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتآزمون ekidsصدراآزمون16000012365بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتMSRTصدرا500 ساعت3500000MSRTانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارگاه آشنایی با مقاله نویسی و جستجوی مقالات علمی در پایگاههای اطلاعاتی(شاخه فنی)صدرا20ساعت720000کارگاه آشنایی با مقاله نویسیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتExcelصدرا6جلسه500000excelسازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتGISصدرا10جلسه خصوصی2200000GISخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتGISصدرا4جلسه10000000خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا150 ساعت2400000هفتگانهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتCCNAصدرا1جلسه خصوصی400000ccnaخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتGISصدرا5جلسه خصوصی550000GISخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDLصدرا10جلسه خصوصی3000000ICDLخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتSecurity + صدرا40 ساعت250000012انستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتc#صدرا1جلسه350000c#خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتSecurity + صدرا40 ساعت2500000sec+انستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتLinux Desktop صدرا10جلسه خصوصی5000000Linuxخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور PREMIEREصدرا80ساعت آموزشی3000000Premiereانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتوبصدرا2جلسه خصوصی750000وبخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتITرایانهصدرا100ساعت3000000ITانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتنقشه کشی درجه 2-نقشه کشی درجه1صدرا4306000000نقشه کشیانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتگواهینامه های صادرشده در سال 94صدرا00گواهینامه انستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتc#صدرا12جلسه خصوصی3600000c#خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتعدم حضور در دوره0000سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL2صدرا1جلسه250000ICDLخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاترایانه ITصدرا100ساعت3000000itانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتبانک های اطلاعاتی و منابع الکترونیکیصدرا32ساعت800000بانک اطلاعاتی و منابع الکترونیکیمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا150ساعت2400000ICDLمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL سطح1 صدرا48800000ICDLمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتPLCصدرا60ساعت1500000PLCانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتc#صدرا1جلسه200000c#خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتPHOTOSHOPصدرا20جلسه1300000فتوشاپسازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتPHOTOSHOPصدرا25جلسه1980000photoshopسازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتc#صدرا10جلسه خصوصی3000000زبان برنامه نویسیخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتNetwork+صدرا44ساعت1500000NET+انستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتSecurity + صدرا44ساعت1500000SEC+انستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتe-kidsصدرا3ماهه1000000کودکان الکترونیکبنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتe-kidsصدرا3ماهه1000000کودکان الکترونیکانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL سطح1 صدرا48ساعت945000ICDL1انستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا1303645000هفتگانهانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتطراحی مقدماتی صفحات وبصدرا20جلسه2500000وبسازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتGISصدرا15جلسه3000000gisانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتMATLAB صدرا32ساعت2880000matlabانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL سطح1 صدرا48ساعت945000ICDL مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتنصب ویندوزصدرا1جلسه250000نصب ویندوزخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتPHOTOSHOPصدرا722772000فتوشاپانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتPHOTOSHOPصدرا723276000فتوشاپانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتتایپ ده انگشتیصدرا3جلسه550000تایپخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتNetwork+صدرا202500000net+انستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتGISصدرا32ساعت2300000GISانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور EXCELصدرا5جلسه خصوصی1000000EXCELخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور EXCELصدرا26585000EXCELانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور عمومی رایانه شخصیصدرا1250000کارور عمومی رایانهخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتPHOTOSHOPصدرا1250000فتوشاپخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتتایپ ده انگشتیصدرا1270000تایپخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتWORDصدرا1200000wordخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاترایانه کار نرم افزار POWER POINTصدرا1200000power pointخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL2صدرا11جلسه3300000حسابداریخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتPHOTOSHOPصدرا5جلسه1150000photoshopوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDLصدرا5جلسه1000000ICDLخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتNetwork+صدرا4جلسه1080000NET+خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتبرنامه ویس زبان VISUAL Cصدرا201200000Cمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL1صدرا2جلسه600000ICDL1خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتآموزش و آزمون بهمراه log bookصدرا1303140000ICDLبنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL2صدرا102700000ICDLخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL1صدرا982500000ICDL1انستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتPHPصدرا00-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتآندرویدصدرا00-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتPHPصدرا00-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتITصدرا100ساعت1000000رایانه ITمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور EXCELصدرا3جلسه900000Excelخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا130ساعت560000ICDL Coreمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL1صدرا982440000word-excel-access-ppبنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL2صدرا329200003-42/15/2/4سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا1302500000ICDL Coreمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا1303645000ICDLبنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتExcel,Access,Power Pointصدرا01945000ICDLبنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتword-excelصدرا01560000ICDLبنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL2صدرا321400000ICDL2بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتPHOTOSHOPصدرا72500000فتوشاپخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL1بنیاد ICDL ایران9822400000بنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتبرنامه نویسی Java (1) صدرا2502676960جاواسازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتexcel,accessصدرا52ساعت1568000Excel.Accessبنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتExcel,Access,Power Pointصدرا72ساعت2000000ICDLبنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا130ساعت1400000ICDLبنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا1301145000ICDLبنیاد ICDL ایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتExcel,Access,Power Pointصدرا72ساعت605000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتCCNAصدرا60ساعت5000000CCNAانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا130ساعت2000000ICDL هفتگانه آزمون و آموزش غیرحضوریمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتe-kidsصدراسه ماهه1200000کودکان الکترونیکمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا130ساعت2080000ICDL Coreمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتExcel,Access,Power Pointصدرا01160000Excel.Access.Power Pointمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL2صدرا ساوالان32ساعت5120007490مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتAccessصدرا ساوالان26ساعت4160007490مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتWORDصدرا ساوالان26ساعت4160007490مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتExcelصدرا ساوالان26ساعت4160007490مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتPower Pointصدرا ساوالان20ساعت3200007490مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL1صدرا ساوالان98ساعت15680007490مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتAccessصدرا26416000Accessمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتWindows 7-Word-Access-Power Pointصدرا84ساعت1200000ICDLمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتInternet-Word-Excel-Access-Power Pointصدرا110ساعت1760000Internet-Word-Excel-Access-Power Pointمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتWindows 7-Word-Access-Power Pointصدرا1061696000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتWindows 7 صدرا8128000windows 7مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتIT,Windows7,Internet-Excelصدرا58928000ICDLمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتInternet-Access-Power Pointصدرا58928000Internet-Access-Power Pointمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDLصدرا10جلسه3800000خصوصیمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتExcel,Access,Power Pointصدرا721152000excel.access.power pointمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتexcel,accessصدرا52832000excel-accessمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتInternet-Word-Excel-Access-Power Pointصدرا1101760000Internet-Word-Excel-Access-Power Pointمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDLصدرا10جلسه3500000ICDLمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکاربر رایانهصدرا15جلسه6750000کاربررایانهسازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتNetwork+صدرا44ساعت3500000Network+مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتبرنامه نویسی Java (1) صدرا02500000-سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور EXCELصدرا7جلسه600000اکسلسازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتWindows7-Internet-Word-Excel-Access-Power Pointصدرا1181888000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتWord-Excel-Power Pointصدرا721152000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتExcel,Access,Power Pointصدرا01620000-انستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتتایپ ده انگشتیصدرا3جلسه400000تایپخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتتایپ ده انگشتیصدرا31200000تایپخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتویندوز-اینترنت-اکسل-اکسسصدرا721152000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتIT,Internet,Word,Excel,Access,Power Pointصدرا1221952000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتInternet-Excel-Access-Power Pointصدرا841344000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتInternetصدرا12ساعت192000اینترنتمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتCCNPصدرا604000000CCNP(t-Shot)انستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور EXCELصدرا1400000excelخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتWindows7-Word-Excel-Access-Power Pointصدرا1061696000icdlمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتWindows 7,Internet,Excel,Accessصدرا721152000ICDLمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور EXCELصدرا26416000اکسلمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور ACCESSصدرا26416000اکسسمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتSQL Serverصدرا5جلسه2500000خصوصیمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتطراحی صفحات وب-تایپ فارسی و انگلیسی-آموزش الکترونیکی صدرا80ساعت2560000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور WORDصدرا3600000وردخصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتIT,Excel,Access,Power Pointصدرا841344000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتWord,Access,Power Pointصدرا721152000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتword-excelصدرا52832000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا1303645000هفتگانهمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا1303140000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتexcel,accessصدرا521160000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتExcel,Power Pointصدرا42736000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتویندوز،اکسل،اکسسصدرا60ساعت960000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفتگانه-مدیریت منابع انسانی-مطلبصدرا-2500000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمدارمنطقیصدرا2جلسه600000-خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتاکسس،پاورپوینت-اینترنتصدرا-928000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه-مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکصدرا302000000کارکنان دولتمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتITآموزش و پژوهش صدرا12192000 مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتIT,Word,Excelصدرا64ساعت1024000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL1صدرا982000000ICDL 1مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتCCNP T-Shootصدرا605400000CCNP-T-Shootانستیتو ایزایرانثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتImplementing a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database صدرا603500000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتImplementing a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database صدرا05200000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL1صدرا981400000ICDL1مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا1302210000ICDLمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتات.کد-3Dmaxصدرا-2700000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتتایپ ده انگشتیصدرا20500000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا1301500000ICDLمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتExcel,Access,Power Pointصدرا721224000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا1303500000-سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتپردازش تصاویر پزشکیصدرا56750000-خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL1صدرا252500000-سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتWord-Power Pointصدرا46782000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL2صدرا321000000ICDLمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتWORDصدرا26442000WORDمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتPower Pointصدرا20340000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتword-excelصدرا61800000-خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL1صدرا981666000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتویندوز و اینترنتصدرا20340000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتدولت الکترونیک(کد91708539)صدرا8ساعت400000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانهصدرا28ساعت1400000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL1صدرا20جلسه2000000--سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور EXCELصدرا4500000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتCorel Drawصدرا4جلسه1400000--خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتبرنامه نویسی++C صدرا1250000--خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرافقط آزمون-شهرداری700000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرافقط آزمون700000ICDLمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتCorel Drawصدراالباقی حساب1950000Corel خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتexcel,accessصدرا521000000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL2صدرا6جلسه2100000--خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکل دوره های فناوری اطلاعاتصدرا2088240000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتword-excelصدرا52884000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتword,internetصدرا381140000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور EXCELصدرا62100000--خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتC++صدرا104200000--خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمدیریت امنیت اطلاعاتصدرا20700000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا1303000000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا130ساعت1800000ICDL مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفتگانه+مهارتهای حرفه ای صدرا1523000000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتسخت افزار کامپیوترصدرا60ساعت1500000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانهصدرا221400000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتExcel,Access,Internetصدرا641088000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتورد و اکسلصدرا61200000 خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتPower Pointصدرا20ساعت200000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL2صدرا32544000ICDL2مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا1303500000ICDL مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا130ساعت2600000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتPHOTOSHOPصدرا961500000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتWORDصدرا2900000--خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتAccessصدرا26ساعت520000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL2صدرا32ساعت640000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتشبکه و امنیت اطلاعات در سازمانهاصدرا8ساعت400000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتWORDصدرا26520000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتITصدرا12240000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا30جلسه3000000ICDLسازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتاکسس،پاورپوینت-اینترنتصدرا841680000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتاکسل-اکسس-پاورپوینت-اینترنتصدرا841680000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتC++صدرا104000000--خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتExcel,Access,Internetصدرا641280000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتپاور-ورد-ویندوزصدرا541080000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتExcelصدرا26520000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتexcel,accessصدرا521040000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL+دوره های تخصصیصدرا1703400000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL1صدرا981960000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتدرجه 2 و پاورپوینتصدرا521040000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفتگانه+مهندسی شبکهصدرا1603200000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا1301000000ICDLمرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمهندسی شبکه-مدیریت امنیت اطلاعاتصدرا502000000--سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمهارتهای هفتگانه-دوره های فناوریصدرا3005000000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتتایپصدرا2600000--خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتویندوز-ورد-اکسلصدرا601200000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا1303700000--سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتزبان+هفتگانهصدرا04100000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمهارهای حرفه ای-مدیریت امنیت اطلاعاتصدرا40800000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتتایپصدرا1300000--خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتدوره های فناوری اطلاعاتصدرا06500000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتنحلیل و طراحی سیستمصدرا16400000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفتگانه+فناوری اطلاعاتصدرا2004100000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتارائه مطالب-اطلاعات و ارتباطاتصدرا32640000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL2+WORDصدرا581450000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمهارتهای حرفه ای -اطلاعات و ارتباط-مدیریت فناوری اطلاعاتصدرا582900000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمهارتهای هفتگانه-دوره های فناوریصدرا2104400000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمهارت 1و3 و 7صدرا501000000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتword-excelصدرا521040000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتورد-اکسل-اکسس-پاورپوینتصدرا981960000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتویندوز و اینترنتصدرا20400000--خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور ACCESSصدرا26520000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمهارت 1و3 و 7صدرا40800000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی-مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک صدرا01000000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور EXCELصدرا60--خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتردیف های 12-13-14تخصصیصدرا441000000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتپاور-اینترنتصدرا32640000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتویندوز-ورد-اینترنتصدرا46920000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتExcel,Access,Power Pointصدرا721440000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتاینترنتصدرا12240000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور EXCELصدرا26520000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتPower Pointصدرا20400000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتویندوز-اکسلصدرا34680000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتدوره های تخصصیصدرا401600000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمهندسی شبکهصدرا301200000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتSPSSصدرا501000000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا03900000ICDLسازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتدوره های عمومی و تخصصیصدرا04100000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا1304000000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمهارتهای کامپیوتر به میزان 78ساعتصدرا781560000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتحاکمیت فاواصدرا12600000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL1صدرا106500000-خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتExcelصدرا3جلسه1200000-خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDLصدرا52500000-خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL1صدرا42600000-خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمدیریت ابزار و اطلاعات سازمانیصدرا14560000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتExcel,Access,Power Pointصدرا01000000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانهصدرا2280000092003079مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانهصدرا22 ساعت700000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتدوه های تخصصیصدرا1002800000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانه +دوره های تخصصیصدرا160 ساعت3680000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDLصدرا52250000--خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتدوره های تخصصیصدرا2006000000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمدیریت ابزار و اطلاعات سازمانیصدرا14420000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی-مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک صدرا14420000 مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتارائه مطلب مهارت ششمصدرا20700000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفتگانه + تایپ ده انگشتیصدرا-3000000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتدوره های تخصصیصدرا601800000 مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمهارت سوم و چهارمصدرا561560000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتدادگستری فقط تایپ ده انگشتیصدرا22500000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتدرجه یکصدرا202450000 مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتزبان+هفتگانهصدرا1703000000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتتایپ ده انگشتیصدرا01200000-خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتتحلیل خوشه spssصدرا1700000--مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا602400000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL1صدرا982400000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL2صدرا321200000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتطراحی و نصب دوربین مدار بستهصدرا100ساعت2500000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتWordصدرا01600000 مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکارور EXCELصدرا2 جلسه 12000000خصوصیثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا1304500000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا304500000 مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتWordصدرا5جلسه2500000 مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتExcelصدرا26900000-سازمان فنی و حرفه ایثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتEXCELصدرا06000000مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتآئین نگارش و مکاتبات اداری 1صدرا24ساعت1440000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانهصدرا221320000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتcplus plusصدرا15جلسه2500000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتEXCELصدرا3جلسه1500000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتنرم افزار مطلبصدرا15جلسه6000000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتNETWORK+صدرا3جلسه4500000-مرکز آموزش و پژوهش صدراثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاترایانه کار ICDL(آزمون و صدور گواهینامه)مرکز اموزش و پژوهش صدرا130 ساعت4500000ICDL-SADRAمرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتتایپ ده انگشتیصدرا010000000مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمبانی برنامه نویسیصدرا15جلسه2500000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتMICROTICمرکز اموزش و پژوهش صدرا1015000000MICROTIC-Aمرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاترایانه کار ICDLمرکز اموزش و پژوهش صدرا354500000ICDL-SADRAمرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتآشنای با اینترنت و کاربرد آن در اداره امور دفتریصدرا24ساعت1440000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتAtoCADصدرا120 ساعت4800000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتدرجه 2صدرا32 ساعت1500000ICDLمرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتتایپ ده انگشتی , wordصدرا5 جلسه5000000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتدوره اصول و مبانی خدمات شهریصدرا100ساعت6000000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتدوره برنامه ریزی شهریصدرا150 ساعت9000000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمحوطه سازی در طراحی فضای سبزصدرا140ساعت8400000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتدوره مدیریت پروژه های بهسازی شهریصدرا110ساعت6600000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتاتوکدصدرا120ساعت3000000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتicdl خصوصیصدرا5 جلسه3000000-سازمان فنی و حرفه ای استان اردبیلثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتنسخه پیچیصدرا15جلسه3500000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتاستفاده از کامپیوتر و مهارت فایل ها (مهارت دوم)مرکز آموزش و پژوهش صدرا8ساعت480000فناوری اطلاعاتمرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتدوره مطلبصدرا50ساعت3500000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتدرجه 2صدرا322000000فناوری اطلاعاتمرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا32جلسه5000000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتETABSصدرا40ساعت4000000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتCivil3dصدرا45ساعت4000000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتآموزش خصوصی ICDLsadra1575000000مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتICDL2صدرا321500000 مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا32جلسه1500000 مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتبورسصدرا1570000000مرکز آموزش بازرگانی استان اردبیلثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتبورسصدرا1070000000مرکز آموزش بازرگانی استان اردبیلثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتطراحی امور گرافیکی با رایانهصدرا503000000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا32جلسه30000001مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا32جلسه20000001مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتفتوشاپصدرا1525000001مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتنسخه پیچیصدرا155000000 مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکلاس خصوصی ICDLصدرا10 جلسه70000000مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا32جلسه50000001مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهصدرا32جلسه50000001مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتInternetصدرا1210000000مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتدرجه 2صدرا321500000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفتگانهصدرا32جلسه50000001مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفتگانهصدرا32جلسه50000001مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمبانی برنامه نویسیsadra10 جلسه7500000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکلاس خصوصی ICDLsadra1510500000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتفتوشاپصدرا154000000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکلاس خصوصی ICDLsadraبقیه شهریه 15 جلسه3000000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتپاورپوینتsadra1 جلسه900000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتمبانی برنامه نویسیsadra15 جلسه7000000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتویندوزصدرا-3600000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتپاورپوینتsadra-800000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکلاس خصوصی ICDLصدرا-3600000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتکلاس خصوصی ICDLsadra157500000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتNetwork+sadra-5000000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتهفت گانهsadra-7000000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتفناوریsadra-5000000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتامنیت شبکهsadra8800000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتNetwork+صدرا303000000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتSolid Workssadra407000000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام
گروه فناوری اطلاعات وارتباطاتAnsyssadra-7000000-مرکز آموزش و پژوهش صدرا(شعبه مرکزی)ثبت نام

برنامه هفتگی
دوره های در حال برگزاری
تقویم آموزشی
استانداردهای آموزشی
     Design By NVT